ITS PHOTO & DATA UPDATE DRIVE:

ITS PHOTO & DATA UPDATE aaje shaniwaar saanje 4.30pm – 6.30pm anne kaale raviwaar saware 9.30am si 12.30pm rakhwama aayu che. Jeh mumineen haji rahi gaya hoi, ya ehne personal message aaya hoi ya enquiry karwi hoi eh T.N.C container ma aawi sake che.
Umoor Dakheliya na khidmatguzaro Umeed karye che sagla mumineen aa Drive nu faydo lai potana anne apna ghar na sagla members na Photo’s anne Data Ashara Mubarak pehle Update karwama yaari aapse.
Was Salaam